PROČ SI NAJMOUT ADVOKÁTA?

ODBORNOST A PROFESIONALITA

 • ADVOKÁT JE KVALIFIKOVANÝ PROFESIONÁL, JEHOŽ ODBORNOST JE GARANTOVÁNA VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM, POVINNOU PRAXÍ, ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKOU A DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM
 • JE SOUČÁSTÍ ZÁKONEM ZŘÍZENÉHO, NA STÁTNÍ SPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO STAVU
 • NAD ODBORNOSTÍ A DŮSLEDNÝM DODRŽOVÁNÍM ZÁKONŮ A STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ BDÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

ZÁJEM KLIENTA A MLČENLIVOST

 • ADVOKÁT JEDNÁ V ZÁJMU SVÉHO KLIENTA A ZACHOVÁVÁ MLČENLIVOST O VŠECH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ MU KLIENT SDĚLÍ
 • ZE VŠECH PRÁVNICKÝCH PROFESÍ JE POUZE ADVOKÁT OPRÁVNĚN POSKYTOVAT KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY VE VŠECH VĚCECH A VŠECH PRÁVNÍCH OBORECH

POVINNÉ POJIŠTĚNÍ A KÁRNÁ ODPOVĚDNOST ADVOKÁTA

 • ADVOKÁT JE POJIŠTĚN PRO PŘÍPAD ZPŮSOBENÍ ŠKODY A PODLÉHÁ KÁRNÉMU DOZORU ZE STRANY ČAK

PRÁVO NA ADVOKÁTA BEZPLATNĚ ČI ZA SNÍŽENOU ODMĚNU

 • ADVOKÁT POSKYTUJE SLUŽBY ZA ODMĚNU STANOVENOU ADVOKÁTNÍM TARIFEM (VYHL. Č. 177/1996 SB.) NEBO NA ZÁKLADĚ DOHODY S KLIENTEM (SMLUVNÍ CENY)
 • ADVOKÁT JE POVINEN POUČIT KLIENTA PŘEDEM O SAZBĚ A ODHADNOUT NÁKLADY ZASTOUPENÍ
 • V PŘÍPADĚ, ŽE KLIENT SPLŇUJE PODMÍNKY PRO BEZPLATNÉ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ, ADVOKÁT KLIENTOVI BEZPLATNOST ZAJISTÍ

JAK ÚČTUJE ADVOKÁT?

 • Advokát účtuje mimosmluvně podle ADVOKÁTNÍHO TARIFU
 • S advokátem lze sjednat odměnu smluvní – na základě písemné smlouvy o poskytování právních služeb. Smluvní odměna může být:
  • hodinová – za každou (i započatou) hodinu práce
  • paušální – pevná částka za vyřízení celého případu
  • podílová (podíl na výsledku řízení – max. 25 % z vysouzené částky

VINKLAŘENÍ

 • MŮŽE SE STÁT, ŽE PRÁVNÍ SLUŽBY VÁM NABÍDNE OSOBA, KTERÁ NENÍ ADVOKÁTEM.
 • ČINNOST OSOB, KTERÉ OPAKOVANĚ A ZA ÚPLATU POSKYTUJÍ PRÁVNÍ SLUŽBY, ANIŽ BY SE JEDNALO O ADVOKÁTY ZAPSANÉ V SEZNAMU VEDENÉM ČAK, JE NEZÁKONNÁ.

PROČ SE VINKLÁŘŮM VYHNOUT?

 • JEJICH ČINNOST JE NEZÁKONNÁ, JEDNÁ SE O TRESTNÝ ČIN NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ ČI PŘESTUPEK NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O ADVOKACII
 • NEPOSKYTUJÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY, JEJICH ZNALOSTI A ODBORNOST NEJSOU GARANTOVÁNY STUDIEM A ZKOUŠKAMI
 • NEPODLÉHAJÍ KONTROLE ANI DOZORU, NEJSOU POJIŠTĚNI PRO PŘÍPAD ZPŮSOBENÍ ŠKODY
 • NEMAJÍ PRÁVO NA ÚPLATU ZA SVÉ SLUŽBY, PŘESTO SI ÚČTUJÍ VÍCE NEŽ ADVOKÁTI (SVÉ KLIENTY ZPRAVIDLA UVÁDÍ V OMYL O CENÁCH ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB)

MÁTE ZKUŠENOST S VINKLÁŘI? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ PŘÍBĚH.
MÁTE NEMILOU ZKUŠENOST S ADVOKÁTEM? I TO NÁS ZAJÍMÁ.
NAPIŠTE NÁM.

ADVOKÁT

VYSOKOŠKOLSKÉ MAGISTERSKÉ VZDĚLÁNÍ V OBORU PRÁVO, POVINNÁ TŘÍLETÁ KONCIPIENTSKÁ PRAXE, ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA. POUZE ADVOKÁT JE ZE VŠECH PRÁVNICKÝCH PROFESÍ OPRÁVNĚN POSKYTOVAT PRÁVNÍ SLUŽBY VE VŠECH VĚCECH A VŠECH PRÁVNÍCH OBORECH. POČET ADVOKÁTŮ NENÍ REGULOVÁN, V LEDNU 2020 BYLO V ČR EVIDOVÁNO NA 13 000 ADVOKÁTŮ A 3 000 ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

PRÁVNÍK ZÍSKÁVAJÍCÍ ZKUŠENOSTI (POVINNOU PRAXI) V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI, PODLÉHÁ DOHLEDU ADVOKÁTA.

PRÁVNÍK

VYSOKOŠKOLSKÉ MAGISTERSKÉ VZDĚLÁNÍ V OBORU PRÁVO, NEJEDNÁ SE O KONKRÉTNÍ PROFESI ANI DRUH PODNIKÁNÍ.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.